Algemene voorwaarden Scharrelvos

Gepubliceerd op 1 januari 2020 en sindsdien van kracht

Algemene voorwaarden verkoop
Voor geboortelijsten zijn er andere algemene voorwaarden van kracht, die worden voorgelegd alvorens een geboortelijst te starten.

1. Algemeen

 1. Scharrelvos heeft zijn maatschappelijke zetel gevestigd te Deurne, Eksterlaar 30, 2100 Deurne. KOB: 0685914120.
 2. Scharrelvos is te bereiken via het e-mailadres info@scharrelvos.be. Meer informatie over Scharrelvos en de door haar geleverde producten is te vinden op de website www.scharrelvos.be.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, al dan niet op afstand gesloten, tussen Scharrelvos en iedere afnemer van producten uit de winkel of de beheerders van een geboortelijst.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten waarbij Scharrelvos voor de uitvoering er van tussenpersonen en/of andere derden heeft ingeschakeld. Deze tussenpersonen of andere derden kunnen zich eveneens op deze voorwaarden beroepen ten opzichte van aanbieder en afnemer.
 5. Als een bepaling uit deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zal deze worden vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de vernietigbare of nietige bepaling. De overige voorwaarden blijven onverminderd van kracht.
 6. Scharrelvos heeft het recht haar algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Dit zal gebeuren door het plaatsen van de aangepaste nieuwe voorwaarden op de website. Deze zullen altijd worden voorzien van datum van wijziging. De afnemer dient om deze reden regelmatig de algemene voorwaarden te raadplegen.
 7. Scharrelvos is bevoegd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen (deels) over te dragen aan een derde zonder voorafgaande toestemming van de aanbieder en de afnemer

2. Online verkoop

 1. Om producten te kunnen bestellen op www. scharrelvos.be dient de afnemer aan volgende voorwaarden te voldoen:
  • Naam, adres, telefoonnummer en e–mailadres, betalingsgegevens en eventuele andere vereiste informatie doorgeven bij bestelling
  • Ten minste 18 jaar oud zijn
  • Indien u met een betaalkaart betaalt, dient u eigenaar of gevolmachtigde houder te zijn van een geldige betaalkaart om online producten aan te kopen.
 2. Online zijn enkel de nieuwe producten te koop, waarbij de foto + omschrijving afkomstig is van de producent van de artikelen. 
 3. Tweedehands goederen worden niet online verkocht, tenzij de koper hier expliciet om vraagt. Scharrelvos is echter niet verplicht op deze vraag in te gaan, en het risico van de staat van het artikel ligt altijd bij de koper.
 4. Op het moment van verkoop, dient de afnemer de spullen te onderzoeken en daarbij geconstateerde gebreken dan wel foutieve toezending zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen per e-mail aan Scharrelvos te melden onder vermelding van het artikelnummer. In dit onverhoopte geval zal Scharrelvos trachten deze klacht naar tevredenheid van de afnemer op te lossen.
 5. Verzending zal altijd plaatsvinden binnen de 5 werkdagen na aankoop.
 6. Scharrelvos verzendt uitsluitend via pakketpost, aangezien dat te traceren is. In geval van schade of verlies worden de kosten hiervan eerlijk gedeeld door koper en verkoper: we kunnen er immers allebei niks aan doen.
 7. Ook zogenaamde "brievenbuspost" zal dus zo worden verzonden, tenzij er door de klant explciet wordt gevraagd om het via de standaardpost te doen. In dat geval ligt het risico geheel bij de koper.
 8. Online verkopen mogen binnen 14 dagen zonder opgave van redenen worden getouneerd. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de klant.
 9. Bestellingen waarbij voor afhaling is gekozen, zijn direct beschikbaar in de winkel.

3. Omstandigheden die wij niet in de hand hebben

Scharrelvos zal al het mogelijke doen om haar verplichtingen na te komen, maar kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor een vertraging of het niet nakomen van afspraken als de vertraging, of het niet nakomen van afspraken wordt veroorzaakt door omstandigheden die Scharrelvos zelf niet in de hand heeft. Zieke kinderen vallen hier ook onder.
Indien er een vertraging optreedt, zal Scharrelvos haar verplichtingen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, nakomen.

4. Prijs en betaling

 1. De prijzen die door het team van Scharrelvos aan de tweedehands spullen worden toegekend, zijn mede afhankelijk van de kwaliteit, gangbaarheid en staat waarin kleding/ speelgoed/ boek etc. zich bevindt.
 2. De in de winkel vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.
 3. Goedgekeurde betaalkaarten worden vermeld op de website www.scharrelvos.be. 

6. Aansprakelijkheid verkoop

 1. Scharrelvos is slechts aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad die is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van Scharrelvos. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade tot maximaal de factuurwaarde van de betreffende bestelling.
 2. Scharrelvos is voorts niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook inclusief belastingschade, die het gevolg is van door de aanbieder of afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
 3. Scharrelvos is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische betaalmiddelen en elektronische middelen voor communicatie met de website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen. Scharrelvos draagt hiertoe zorg voor een passende beveiliging op basis van algemeen gangbare beveiligingssystemen.​​​​​​​

7. Aansprakelijkheid verhuur/ draagconsulten/ babymassage en -yoga

Hiervoor gelden andere aansprakelijkheidsvoorwaarden, die moeten worden getekend vóór de verhuur/ het draagconsult/ de babymassag of - yoga start.

8. Persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens die Scharrelvos verkrijgt via www.scharrelvos.be zullen vertrouwelijk worden behandeld. Scharrelvos engageert zich om de persoonsgegevens die verstrekt worden te behandelen en verwerken in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992, inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De klant kan te allen tijde toegang krijgen tot alle gegevens die op hem/haar betrekking hebben, of deze laten corrigeren door zich per e–mail te richten aan geertrui@scharrelvos.be. De door de afnemer verstrekte gegevens zullen gebruikt worden voor het beheer van onze relatie met hem/haar als klant, voor direct marketing en voor de globale beeldvorming van het cliënteel. De aanbieder en afnemer kan zich te allen tijde kosteloos tegen het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden verzetten door een  e–mail te richten aan geertrui@scharrelvos.be.

De verstrekte persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt door derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst (bijvoorbeeld aan het logistiek bedrijf).

9. Overmacht

 1. Scharrelvos is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de afnemer en/of aanbieder als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
 2. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Scharrelvos gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, staking, bezetting, blokkade, Corona en soortgelijken, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs, maatregelen van de overheid zoals een vervoersverbod, natuurrampen, extreem weer, blikseminslag, brand en explosie. Zieke Vossenkinderen horen daar ook bij! Scharrelvos heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Scharrelvos haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Scharrelvos kan gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.

10. Intellectuele Eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder (maar niet beperkt tot) het auteursrecht en merkrecht, op de website, de content, de foto's, de artikels van Vospost en al het door Scharrelvos aan afnemer geleverd materiaal berusten uitsluitend bij Scharrelvos, tenzij anders is aangegeven.

11. Contactgegevens

Voor verdere vragen over het kopen van de aangeboden goederen of tweedehands baby- en kindergerief kan u contact opnemen per e–mail: info@scharrelvos.be

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze voorwaarden, alle overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen van/met Scharrelvos is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Antwerpen.

Geboortelijsten

Hieronder staan de geboortelijsten van de kindjes die pas zijn geboren:


Geboortelijsten

Info over een geboortelijst

Infosessies over zélf een duurzame lijst leggen

AGENDA infosessies

Welkom voor een infosessie over wasbare luiers, ergonomisch dragen of over zelf een duurzame geboortelijst leggen:


* Wasbare luiers:
meer uitleg + praktische informatie + inschrijven kan hier.
* Ergonomisch dragen:
meer uitleg + praktische informatie + inschrijven kan hier
* Je eigen geboortelijst samenstellen:
meer uitleg + praktische informatie + inschrijven kan hier

© 2018 - 2024 Scharrelvos | sitemap | rss