Navigatie

Algemene voorwaarden Scharrelvos

Gepubliceerd op 1 mei 2018 en sindsdien van kracht
 

1. Algemeen

 1. Scharrelvos heeft zijn maatschappelijke zetel gevestigd te Borgerhout, Eksterlaar 30, 2100 DeurneKOB: 0685914120.
 2. Scharrelvos is te bereiken via het e-mailadres geertrui@scharrelvos.be. Meer informatie over Scharrelvos en de door haar geleverde producten is te vinden op de website www.scharrelvos.be.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, al dan niet op afstand gesloten, tussen Scharrelvos en iedere afnemer van producten uit de webshop of de beheerders van een geboortelijst.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten waarbij Scharrelvos voor de uitvoering er van tussenpersonen en/of andere derden heeft ingeschakeld. Deze tussenpersonen of andere derden kunnen zich eveneens op deze voorwaarden beroepen ten opzichte van aanbieder en afnemer.
 5. Als een bepaling uit deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zal deze worden vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de vernietigbare of nietige bepaling. De overige voorwaarden blijven onverminderd van kracht.
 6. Scharrelvos heeft het recht haar algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Dit zal gebeuren door het plaatsen van de aangepaste nieuwe voorwaarden op de website. Deze zullen altijd worden voorzien van datum van wijziging. De afnemer dient om deze reden regelmatig de algemene voorwaarden te raadplegen.
 7. Scharrelvos is bevoegd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen (deels) over te dragen aan een derde zonder voorafgaande toestemming van de aanbieder en de afnemer

2. Specifieke bepalingen met betrekking tot de aankoop van kleding of spullen

 1. Om producten te kunnen bestellen op www. scharrelvos.be dient de afnemer aan volgende voorwaarden te voldoen:
  • Naam, adres, telefoonnummer en e–mailadres, betalingsgegevens en eventuele andere vereiste informatie doorgeven bij bestelling
  • Ten minste 18 jaar oud zijn
  • Indien u met een betaalkaart betaalt, dient u eigenaar of gevolmachtigde houder te zijn van een geldige betaalkaart om online producten aan te kopen.
 2. Ondanks de hoogwaardige kwaliteit van de gefotografeerde afbeeldingen van de kleding, dient de afnemer rekening te houden met het feit dat de kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Bij de kleding worden de maten vermeld zoals op het label in de kleding vermeld, bij twijfel kan de afnemer contact opnemen via geertrui@scharrelvos.be
 3. De door Scharrelvos aangeboden producten verkeren doorgaans in goede staat, en worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven. Inherent aan tweedehands spullen is dat deze gebruikssporen vertonen. Meer informatie over het bepalen van de conditie van goederen is meer terug te vinden op op www.scharrelvos.be (over de producten).
 4. Op het moment van ter beschikkingstelling, dient de afnemer de spullen te onderzoeken en daarbij geconstateerde gebreken dan wel foutieve toezending zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen per e-mail aan Scharrelvos te melden onder vermelding van het artikelnummer. In dit onverhoopte geval zal Scharrelvos trachten deze klacht naar tevredenheid van de afnemer op te lossen.
 5. Artikelen mogen binnen 14 dagen na ontvangst teruggestuurt worden zonder opgave van redenen."Ontvangst" wil zeggen de dag dat een pakket in ontvangst is genomen van de pakketbezorger, ongeacht of dat door u is of door buren of iemand anders. ​Neem altijd eerst contact op voordat u een artikel terug stuurt, en wacht met retourneren tot u een reactie met retourinstructies heeft ontvangen van Scharrelvos. Retouradres: Scharrelvos, Engelselei 247, 2140 Borgerhout, België
  Voorwaarden: Behandel de geleverde producten met zorg en stuur ze terug in de staat waarin ze aan u zijn geleverd. De artikelen moeten nog van de originele prijskaartjes of prijsstickers zijn voorzien. De producten mogen niet zijn gedragen, zijn gebruikt of zijn gewassen. Producten die als set werden verkocht moeten als compleet product worden geretourneerd. De artikelen moet netjes worden verpakt zodat ze zonder schade op te lopen kunnen worden verzonden. Het retourpakket moet voldoende worden gefrankeerd en verstuurd worden via een pakketservice, zodat de zending altijd kan worden getraceerd. Volg de retourinstructies op, zoals deze werden doorgestuurd als reactie op uw annulering. De kosten en het risico van retourzendingen zijn altijd ten laste van de koper. Vervanging of terugbetaling kan pas plaatsvinden nadat alle terug te zenden producten door ons zijn ontvangen - ten laatste 15 werkdagen na ontbinding van verkoopovereenkomst.

3. Leveringstermijnen, levering en verzend- en handlingskosten

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan Scharrelvos via de webshop kenbaar heeft gemaakt. Zolang Scharrelvos geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt de afnemer geacht woonachtig te zijn op het laatste bij  Scharrelvos bekende (e-mail) adres.
 2. Scharrelvos zal de geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na bestelling via de webshop, ter verzending aanbieden, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Er wordt een verzendbevestiging gestuurd door Scharrelvos aan de afnemer op het moment dat de producten toegezonden worden. Als de bezorging met meer dan 20 dagen is vertraagd, of als de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, in welk geval Scharrelvos het door de afnemer betaalde bedrag (exclusief verzend- en handlingskosten) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 15 werkdagen na ontbinding, zal terug betalen.
 3. De afnemer is verplicht de door Scharrelvos geleverde producten af te nemen op het moment dat deze aan haar ter beschikking worden gesteld. Indien de afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Scharrelvos gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van de afnemer.
 4. De bestelling wordt verzonden via een door Scharrelvos aan te wijzen logistieke dienstverlener, tegen een vergoeding van verzendkosten. Indien de afnemer een bestelling plaatst van meer dan €75, worden er geen verzend- en handlingkosten in rekening gebracht.

4. Omstandigheden die wij niet in de hand hebben

Scharrelvos zal al het mogelijke doen om haar verplichtingen na te komen, maar kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor een vertraging of het niet nakomen van afspraken als de vertraging, of het niet nakomen van afspraken wordt veroorzaakt door omstandigheden die Scharrelvos zelf niet in de hand heeft. Indien er een vertraging optreedt, zal Scharrelvos haar verplichtingen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, nakomen.

5. Prijs en betaling

 1. De prijzen die door het team van Scharrelvos aan de kleding worden toegekend, zijn mede afhankelijk van de kwaliteit, gangbaarheid en staat waarin kleding/ speelgoed/ boek etc. zich bevindt.
 2. De in de webshop vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW en exclusief verzendkosten
 3. Na plaatsing van een bestelling in de webshop, bevestigt Scharrelvos deze bestelling met vermelding van de totale verschuldigde kosten inclusief verzendkosten per e-mail aan de afnemer.
 4. Betaling van de verschuldigde kosten kan geschieden op volgende manieren:
  1. Directe betaling na de bestelling via het online betaalplatform;
  2. Te betalen in de winkel
 5. Goedgekeurde betaalkaarten worden vermeld op de website www.scharrelvos.be. Als afnemer dient u de gegevens van uw betaalkaart te verstrekken wanneer u een bestelling plaatst. De kosten worden in rekening gebracht als de bestelde producten worden verzonden. 
 6. De bezorging van de bestelling wordt pas in gang gezet nadat de betaling is ontvangen.

6. Aansprakelijkheid

 1. Scharrelvos is slechts aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad die is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van Scharrelvos. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade tot maximaal de factuurwaarde van de betreffende bestelling.
 2. Scharrelvos is voorts niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook inclusief belastingschade, die het gevolg is van door de aanbieder of afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
 3. Scharrelvos is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische betaalmiddelen en elektronische middelen voor communicatie met de website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen. Scharrelvos draagt hiertoe zorg voor een passende beveiliging op basis van algemeen gangbare beveiligingssystemen.​​​​​​​

7. Persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens die Scharrelvos verkrijgt via www.scharrelvos.be zullen vertrouwelijk worden behandeld. Scharrelvos engageert zich om de persoonsgegevens die verstrekt worden te behandelen en verwerken in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992, inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De klant kan te allen tijde toegang krijgen tot alle gegevens die op hem/haar betrekking hebben, of deze laten corrigeren door zich per e–mail te richten aan geertrui@scharrelvos.be. De door de afnemer verstrekte gegevens zullen gebruikt worden voor het beheer van onze relatie met hem/haar als klant, voor direct marketing en voor de globale beeldvorming van het cliënteel. De aanbieder en afnemer kan zich te allen tijde kosteloos tegen het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden verzetten door een  e–mail te richten aan geertrui@scharrelvos.be.

De verstrekte persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt door derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst (bijvoorbeeld aan het logistiek bedrijf).

8. Overmacht

 1. Scharrelvos is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de afnemer en/of aanbieder als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
 2. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Scharrelvos gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, staking, bezetting, blokkade, ziekte van kinderen van Scharrelvos, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs, maatregelen van de overheid zoals een vervoersverbod, natuurrampen, extreem weer, blikseminslag, brand en explosie. Zieke Vossenkinderen horen daar ook bij! Scharrelvos heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Scharrelvos haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Scharrelvos kan gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.

9. Splitsbaarheid

Indien enige bepaling (of enig deel daarvan) van deze algemene voorwaarden onwettig of onafdwingbaar zou zijn, kan dergelijke bepaling (of het relevante deel daarvan) worden afgescheiden van de rest van de algemene voorwaarden, en blijven de overblijvende bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

10. Intellectuele Eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder (maar niet beperkt tot) het auteursrecht en merkrecht, op de website, de content, de foto's, de artikels van Vospost en al het door Scharrelvos aan afnemer geleverd materiaal berusten uitsluitend bij Scharrelvos, tenzij anders is aangegeven.

11. Contactgegevens

Voor verdere vragen over het kopen van de aangeboden goederen of twedeehands baby- en kindergerief kan u contact opnemen per e – mail: geertrui@scharrelvos.be

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze voorwaarden, alle overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen van/met Scharrelvos is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Antwerpen.

WINTERSLAAP

Scharrelvos is bezig aan een winterslaap:
de winkel is enkel open op afspraak tussen
21/12/2019 - ??/02/2020

Winkel onder de sporen

In een oude treinboog, niet ver van ons huis, heeft Scharrelvos een winkel. Het is een plek die precies staat voor wat wij willen uitdragen: herwaardering van het oude, opwaardering door er extra energie en liefde in te stoppen en een letterlijke etalage om tweedehands in de kijker te zetten. Wees welkom.

 

© 2018 - 2020 Scharrelvos | sitemap | rss